Általános SZERZŐDÉSI ÉS FOTÓZÁSI feltételek és adatvédelem


Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://wolfmaria.com domain név oldalára és az említett oldalon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. január 1-től visszavonásig. Wolf Mária Erzsébet (Wolf Mária Photo) fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


A honlap üzemeltetője

Név: Wolf Mária Erzsébet

Levelezési cím: 7030 Paks, Hegy u. 82.

Képviseli: Wolf Mária Erzsébet

Adóazonosító: 65464777-1-37

Bankszámlaszám: 10404326-86755149-52531001 (K&H Bank)

Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Wolf Mária Erzsébet

E-mail cím: wolfmariaphoto@gmail.com

Telefonszám: +36-20-287-3712


Szerzői jogok

A honlap és a honlapon található fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Wolf Mária Erzsébet. Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Wolf Mária Erzsébet. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.


Adatgyűjtés

Wolf Mária Erzsébet tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap "Ajánlatok" nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez un. árajánlatkérés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Wolf Mária Erzsébet ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt árajánlat és/vagy a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. 


Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. 


Linkek

A honlapon kizárólag a Wolf Mária Photo Facebook ( www.facebook.com/wolfmaria.photo ) és Instagram oldal (www.instagram.com/wolfmaria.photo) linkje található, melyre az itt megadott általános szerződési feltételek az irányadóak.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


FOTÓZÁSI FELTÉTELEK


A Megrendelő kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.


A Megrendelő elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a Fotográfusnak van joga.​

A nyers fotók, másolatok és a sokszorosítással létrejött fényképek a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.​


Mivel a képek a Fotográfus szellemi termékei, így a Megrendelő engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását. (Amennyiben nem járul hozzá, úgy a Fotográfus sajnos nem tudja vállalni a fotózást.) 


A felhasználási jog kiterjed a fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.​


A Megrendelő kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti. Tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja, úgy a szerzői jogi védelem alapján akár a jogdíj 100%-ának a felára is terhelheti.


Abban az esetben, ha a Megrendelő egy harmadik személynek átadja a képeket, akkor őt is köteles erről tájékoztatni. A felelősséget a Megrendelő vállalja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv


A Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.


A Megrendelő elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák)